Nama Ramayana – Yudhda Kaandam – Part 3

भरतप्राणप्रियकर राम् ७७

Bharata-Praanna-Priyakara Raam ||77||

77: I take Refuge in Sri Rama, Who brought Joy to the Life of Bharata after His return.

साकेतपुरीभूषण राम् ७८

Saaketa-Purii-Bhuussanna Raam ||78||

78: I take Refuge in Sri Rama, Who graced the City of Ayodhya after his return from Lanka.

सकलस्वीयसमानत राम् ७९

Sakala-Sviiya-Samaanata Raam ||79||

79: I take Refuge in Sri Rama, Who Treated Everyone Equally as His Own People.

रत्नलसत्पीठास्थित राम् ८०

Ratna-Lasat-Piitthaa-Sthita Raam ||80||

80: I take Refuge in Sri Rama, Who was Seated on the Throne studded with Shining Jewels.

राम् राम् जय राजा राम् ।

राम् राम् जय सीता राम् ।

Raam Raam Jaya Raajaa Raam |

Raam Raam Jaya Siitaa Raam |

O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama,

O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama.

पट्टाभिषेकालंकृत राम् ८१

Patttta-Abhisseka-Alamkrta Raam ||81||

81: I take Refuge in Sri Rama, Who was Adorned with the Royal Crown during Coronation.

पार्थिवकुलसम्मानित राम् ८२

Paarthiva-Kula-Sammaanita Raam ||82||

82: I take Refuge in Sri Rama, Who Honoured the Assembly of Kings during His Coronation.

विभीषणार्पितरङ्गक राम् ८३

Vibhiissanna-Arpita-Ranggaka Raam ||83||

83: I take Refuge in Sri Rama, Who Offered the idol of Sri Ranganatha to Vibhisana during the Coronation ceremony.

कीशकुलानुग्रहकर राम् ८४

Kiisha-Kula-Anugraha-Kara Raam ||84||

84: I take Refuge in Sri Rama, Who Showered His Grace on the Sun Dynasty (Surya Vamsha).

राम् राम् जय राजा राम् ।

राम् राम् जय सीता राम् ।

Raam Raam Jaya Raajaa Raam |

Raam Raam Jaya Siitaa Raam |

O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama,

O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama.

सकलजीवसंरक्षक राम् ८५

Sakala-Jiiva-Samrakssaka Raam ||85||

85: I take Refuge in Sri Rama, Who is the Guardian of All Living Beings.

समस्तलोकाधारक राम् ८६

Samasta-Loka-[A]adhaaraka Raam ||86||

86: I take Refuge in Sri Rama, Who is the Supporter of All the Worlds.