Nama Ramayana – Yudhda Kaandam – Part 2

अहिमहिरावणचारण राम् ६९

Ahimahiraavanna-Caaranna Raam ||69||

69: I take Refuge in Sri Rama, Who Destroyed Mahiravana (through Hanuman) who Trapped Him in Patala Loka.

संहृतदशमुखरावण राम् ७०

Samhrta-Dasha-Mukha-Raavanna Raam ||70||

70: I take Refuge in Sri Rama, Who Destroyed the Ten-Faced Ravana in the Battle.

विधिभवमुखसुरसंस्तुत राम् ७१

Vidhi-Bhava-Mukha-Sura-Samstuta Raam ||71||

71: I take Refuge in Sri Rama, Who was Praised by Brahma, Shiva and other Devas.

खस्थितदशरथवीक्षित राम् ७२

Kha-Sthita-Dasharatha-Viikssita Raam ||72||

72: I take Refuge in Sri Rama, Whose Divine Deeds were Seen by Dasaratha from Heaven.

राम् राम् जय राजा राम् ।

राम् राम् जय सीता राम् ।

Raam Raam Jaya Raajaa Raam |

Raam Raam Jaya Siitaa Raam |

O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama,

O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama.

सीतादर्शनमोदित राम् ७३

Siitaa-Darshana-Modita Raam ||73||

73: I take Refuge in Sri Rama, Who was Delighted Seeing Devi Sita after the Battle.

अभिषिक्तविभीषणनत राम् ७४

Abhissikta-Vibhiissanna-Nata Raam ||74||

74: I take Refuge in Sri Rama, Who was welcomed by Vibhisana who (Vibhisana) was Coronated by Him.

पुष्पकयानारोहण राम् ७५

Pusspaka-Yaana-[A]arohanna Raam ||75||

75: I take Refuge in Sri Rama, Who Ascended the Pushpaka Vimana to return to Ayodhya.

भरद्वाजादिनिषेवण राम् ७६

Bharadvaaja-[A]adi-Nissevanna Raam ||76||

76: I take Refuge in Sri Rama, Who Visited Sage Bharadwaja and Other Sages.

राम् राम् जय राजा राम् ।

राम् राम् जय सीता राम् ।

Raam Raam Jaya Raajaa Raam |

Raam Raam Jaya Siitaa Raam |

O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama,

O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama.