Nama Ramayana – Arannya Kaandam – Part 2

शूर्पणखार्तिविधायक राम् ४१

Shuurpannakha[a-A]arti-Vidhaayaka Raam ||41||

41: I take Refuge in Sri Rama, Who caused Surpanakha pain for her wicked intentions.

खरदूषणमुखसूदक राम् ४२

Khara-Duussanna-Mukha-Suudaka Raam ||42||

42: I take Refuge in Sri Rama, Who removed the Demons Khara and Dushana from the face of the World.

सीताप्रियहरिणानुग राम् ४३

Siitaa-Priya-Harinna-Anuga Raam ||43||

43: I take Refuge in Sri Rama, Who Went After the Deer desired by Devi Sita.

मारीचार्तिकृदाशुग राम् ४४

Maariica-[A]arti-Krda-[A]ashuga Raam ||44||

44: I take Refuge in Sri Rama, Who inflicted Pain on Marica with His Arrow for his (Marica’s) wrong deed.

राम् राम् जय राजा राम् ।

राम् राम् जय सीता राम् ।

Raam Raam Jaya Raajaa Raam |

Raam Raam Jaya Siitaa Raam |

O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama,

O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama.

विनष्टसीतान्वेषक राम् ४५

Vinasstta-Siitaa-[A]nvessaka Raam ||45||

45: I take Refuge in Sri Rama, Who Searched for the Lost Sita earnestly.

गृध्राधिपगतिदायक राम् ४६

Grdhra-Adhipa-Gati-Daayaka Raam ||46||

46: I take Refuge in Sri Rama, Who liberated the King of Vultures (Jatayu).

शबरीदत्तफलाशन राम् ४७

Shabarii-Datta-Phala-Ashana Raam ||47||

47: I take Refuge in Sri Rama, Who Ate the Fruit Given by Shabari as an offering of devotion.

कबन्धबाहुच्छेदक राम् ४८

Kabandha-Baahuc-Chedaka Raam ||48||

48: I take Refuge in Sri Rama, Who Cut off the Arms of Kabandha.

राम् राम् जय राजा राम् ।

राम् राम् जय सीता राम् ।

Raam Raam Jaya Raajaa Raam |

Raam Raam Jaya Siitaa Raam |

O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama,

O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama.